Autor: Ladislav Čáni (zostavovateľ)
Názov knihy: Slováci v Juhoslávii – Zborník materiálov z odborného seminára Slováci v Juhoslávii na konci milénia, konaného v Bratislave 27. októbra 2000
Kategória: zborník
Štát: Srbsko
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2001
Jazyk: slovenský
Počet strán: 144
ISBN: 80-88841-17-8

Dom zahraničných Slovákov usporiadal 27. októbra 2000 odborný seminár pod názvom Slováci v Juhoslávii na konci milénia. Konal sa pri príležitosti otvorenia rovnomennej výstavy a zámerom usporiadateľov bolo predovšetkým mapovanie aktuálnej situácie v živote tejto komunity, ktorú mnohí právom považujú za jednu z najživotaschopnejších slovenských komunít v zahraničí. Z tohto dôvodu bol program seminára koncipovaný tak, aby národný život Slovákov v Juhoslávii tematicky obsiahol v čo najširšom zábere.

Ako uvádza zostavovateľ, na seminári odznelo 27 príspevkov, v ktorých sa odborníci a znalci tejto problematiky z Juhoslávie a Slovenska venovali aktuálnym otázkam jazykovej a kultúrnej identity juhoslovanských Slovákov – problematike slovenského školstva, literatúry, hudby, výtvarného umenia, ochotníckeho divadla, súčasného stavu slovenských médií, činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii a Spolku vojvodinských slovakistov, ale i histórii a niektorým parciálnejším pohľadom na minulosť a súčasnosť tejto komunity.

Príspevky sa spravidla neobmedzovali na obyčajnú inventarizáciu kultúrneho života Slovákov v Juhoslávii; neraz v nich totiž odznelo i memento upozorňujúce na čoraz zložitejšie problémy, s ktorými juhoslovanskí Slováci musia zápasiť. Z toho jasne vyplynulo (napriek už príslovečnej vitalite tejto komunity), že podpora kultúrnych a národných tradícií Juhoslávie ako materskej krajiny i Slovenska, ku ktorému sa stále hlásia, bude musieť byť v budúcnosti výraznejšia. K problémom prirodzenej asimilácie, s ktorými musí zápasiť každá minoritná spoločnosť, sa pridali aj problémy vyplývajúce z hlbokej spoločenskej, politickej a hospodárskej krízy, otriasajúcej už vyše jedného desaťročia celou juhoslovanskou spoločnosťou. Toto všetko sa zákonite odzrkadlilo i v živote tamojších Slovákov. Najalarmujúcejším sa zdá úpadok slovenského školstva, základu kultúrnej identity každej spoločnosti, ale s nemalými problémami zápasia i ostatné segmenty národného a kultúrneho života. A predsa môžeme konštatovať, že tradície juhoslovanských Slovákov, ako i bohatstvo a rozmanitosť ich súčasného kultúrneho života zostávajú ojedinelým javom v rámci slovenského zahraničia.