Autor: Zuzana Drugová
Názov knihy: Bulletin Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
Kategória: pamätnica
Štát: Slovensko
Vydavateľ: MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
Miesto: Banská Bystrica
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 36
ISBN:

Prvý bulletin Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov (MC UMB) informuje o osemnásťročnej činnosti centra zriadeného pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jeho zostavovateľka a riaditeľka MC UMB Zuzana Drugová na úvod cituje z Návrhu koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v sociétach zahraničných Slovákov, ktorý predložil prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Ján Findra 20. novembra 1992 Ministerstvu školstva a vedy SR na konštituovanie pracoviska venujúceho sa vzdelávaniu učiteľov škôl slovenskej komunity v zahraničí: „Každé etnikum (hlavne také, ktorého genofond je nútený hľadať pôdu pre svoje rozvíjanie v iných ako domácich podmienkach) sa celkom prirodzene snaží spájať vlastných príslušníkov s ich pôvodnou pravlasťou. Táto tendencia sa dotýka aj Slovenska a Slovákov.“

Do prvého bloku bulletinu zaradila zostavovateľka aktivity Metodického centra pre deti a mládež: školu v prírode, detskú krajanskú univerzitu, letnú školu ľudového tanca a letnú školu ľudových remesiel, zimnú lyžiarsku školu, letnú športovú olympiádu a školu tenisu, letný detský tábor, letný poznávací kurz pre stredoškolákov a poznávacie zájazdy pre školy. Druhý blok venuje ďalšiemu vzdelávaniu dospelých krajanov. Do týchto aktivít patria: Univerzita estetiky, Škola rodinnej podpory gramotnosti detí, Slovo, hudba, pohyb, jazyk vo vyučovacom procese, Škola maturanta a Škola slovenčiny pre absolventov krajanských stredných škôl.

Príspevky v bulletine sprevádza bohatá fotodokumentácia.