Autor: Marta Kernátsová (zostavovateľka)
Názov knihy: Slováci v Českej republike
Kategória: zborník
Štát: Česká republika
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1999
Jazyk: slovenský
Počet strán: 156
ISBN: 80-88841-11-9

Prítomnosť Slovákov v českých krajinách je známa už oddávna a siaha hlboko do stredoveku. Aj keď sa počet Slovákov v českých krajinách v rôznych historických obdobiach menil a jeho nárast po vzniku spoločného štátu, ale najmä po 2. svetovej vojne bol evidentný, nikdy neboli občania slovenskej národnosti považovaní za príslušníkov menšiny. Až po rozdelení federácie a vzniku dvoch samostatných štátov sa Slováci v Čechách (a Česi na Slovensku) de jure stali národnostnou menšinou.

Napriek rozdielnemu historickému vývinu českého a slovenského národa, napriek odlišnostiam v kultúre, jazyku, ale i vplyvom politických a spoločenských udalostí, spoločný slovanský pôvod, časté susedské kontakty a podobné snahy o národné a politicko-emancipačné ciele tieto dva národy po dlhé stáročia k sebe približovali, podnecovali udržiavanie vzájomných kontaktov, výmenu skúseností a vzájomnú podporu. Vznikom spoločného štátu u Slovákov žijúcich v českom prostredí postupne ustupovalo do pozadia vedomie príslušnosti k slovenskému národu. V mnohých prípadoch cielená snaha dobových politických kruhov toto vedomie u Slovákov potláčala, čím nezriedka prispievala až k ich asimilácii. Rozdelenie federácie, vznik dvoch samostatných štátov, nové zákony o štátnom občianstve a postavení národnostných menšín vyvolali v mnohých zmätené pocity, ba často až pocit ukrivdenosti. Okrem historických daností a jazykovej blízkosti aj tieto faktory prispeli k tomu, že dodnes mnohí Slováci v Čechách nemajú vnútornú potrebu deklarovať svoj pôvod či príslušnosť k slovenskému národu.

Veľa Slovákov je však hrdých na svoje korene. V roku 1993 vzniklo v Prahe Fórum slovenských aktivít (FOSA) ako nepolitické, informačné, konzultačné, koordinačné a kooperačné miesto stretnutí predstaviteľov slovenských združení. FOSA v súčasnosti združuje 11 organizácií, ktoré väčšinou pôsobia v Prahe. Dom zahraničných Slovákov v rámci svojej činnosti začal venovať pozornosť aj Slovákom v Českej republike, ako jednej z najmladších slovenských menšín, ktorá je zároveň druhou najpočetnejšou vo svete. Prvé kroky sa realizovali práve nadviazaním kontaktov so slovenskými občianskymi spolkami. Nakoľko do dnešných dní neexistuje hlbšia analýza života slovenskej menšiny v českých krajinách. Múzeum zahraničných Slovákov Domu zahraničných Slovákov uskutočnilo prieskum Slovákov v Českej republike a ich združení za účelom nadviazania bližšej spolupráce a zmapovania existencie, činnosti a potrieb, právneho postavenia, kultúrnych a spoločenských aktivít Slovákov v tejto krajine.

Výsledkom prieskumu a kooperácie bola dokumentárna výstava Slováci v Českej republike. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. decembra 1998 vo výstavných priestoroch Domu zahraničných Slovákov. Výstava na pozadí histórie vzájomných vzťahov približovala na základe archívnych dokumentov a dokumentačného materiálu existenciu Slovákov, ich život a činnosť v českých zemiach od 16. storočia až po súčasné dni.