Autor: Thomas Klimek Ward
Názov knihy: People of the Word – A Synopsis of Slovak History
Kategória: monografia
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto:
Rok vydania: 2000
Jazyk: anglický
Počet strán: 125
ISBN: 80-7090-602-2

Autorovým prvotným cieľom pri písaní textov bolo oboznámiť s náčrtom histórie Slovenska čitateľov hovoriacich po anglicky, ktorí majú o ňom iba všeobecnú predstavu, alebo je táto krajina pre nich celkom neznáma. Berie pri tom na zreteľ, že mnohé informácie až do vzniku Slovenskej republiky roku 1993 (a počas existencie prvej SR v rokoch druhej svetovej vojny) boli súčasťou dejín Československej republiky alebo tisícročného maďarského Uhorska a ostávali na okraji historických výkladov.

Dielo možno označiť za srdcovú záležitosť Thomasa Klimeka Warda, honorárneho konzula Slovenskej republiky v americkom Chicagu, ktorý osobný vzťah k rodným koreňom svojich predkov verejne prezentoval v dospelosti, keď sa začal učiť po slovensky, a potvrdil ho osobným štúdiom slovenských dejín nad rámec svojho študijného programu histórie na illinoiskej univerzite v Chicagu, na Slovensku i v iných štátoch Európy. Po úvodnej kapitole venovanej histórii osídlenia územia terajšieho Slovenska na pozadí širších európskych dejín sa v nasledujúcich kapitolách venuje siedmemu až deviatemu storočiu nášho letopočtu, zavŕšenému cirkevnou a kultúrnou misiou svätcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a pôsobeniu prvých vládcov na tomto území. Tretiu kapitolu tvoria dejiny stredoveku do konca prvej polovice druhého tisícročia, nasledujúcu 16. až 18. storočie, na závere ktorého sa duchovne a jazykovo začala aktivizovať slovenská inteligencia, čo sa v kapitole o 19. storočí prejavilo v jeho polovici už politickými aktivitami štúrovcov. 20. storočie završuje vznikom Slovenskej republiky.